Danh sách sản phẩm: thế lưỡng nan của nhà cải tiến