Danh sách sản phẩm: gắn thêm loa treble cho loa vi tính